Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą danych osobowych jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 i 7 RODO w celach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.);
 5. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 7. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, za wyjątkiem przypadków prawem przewidzianych.

Ułatwienia dostępu: